DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Úvod

 

        PD Sekčov so sídlom v Tulčíku vzniklo v roku 1959  

 

  Zlúčením obcí: Tulčík , Demjata a Záhradné.

 

 

   

 

 

                               Predseda PD

 Ing.Pacan Václav

 

                                  Podpredseda PD 

MVDr. Drabiščák Gabriel

 

                               

                 pdtulcik@pdtulcik.sk

                          

 

                                                                   

 

Telefón: 051 / 7789811 kancelária PD Tulčík

  učtáreň   +421 907 884 640                                                                                                                    

 

 

     

 

Šľachtiteľský chov SLOVENSKEHO STRAKATEHO dobytka a oviec plemena

CIGAJA v našom PD ponúka plemený material zo svojho chovu.

 

tel.kontakt. MVDr. Drabiščák   0905 425237

 

..

Žatva PD Sekčov v Tulčíku 2017

 
 
15. Chovateľský deň Prešov 20.6.2014
 
 
  
   
 
        
      Výročna členská schôdza dňa 7.3.2013 v Záhradnom
 
 
Ocenení členovia družstva pri rôznych životných príležitostiach za rok 2012
 
 
    
 
Hostia na výročnej členskej schôdzi
           
 
 

 
 
                  
 
 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „GDPR“) je každý prevádzkovateľ, spracúvajúci osobné údaje, povinný
poskytnúť podrobné a zrozumiteľné informácie dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúva.
1. Prevádzkovateľ
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku (ďalej PD Sekčov)
IČO 44 496 362,
so sídlom Tulčík 323, 082 13
sa ako prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov klientov vo vysokej miere stará o ich
zabezpečenie a má vytvorené primerané technické, personálne a organizačné podmienky na
zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov. PD Sekčov je voči svojim klientom v postavení
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom je v zmysle GDPR akákoľvek osoba, ktorá sa rozhodla vykonávať
činnosť, ktorej súčasťou je okrem iného aj spracúvanie osobných údajov, pričom určuje účely a
prostriedky ich spracovania.
PD Sekčov sa zameriava na oblasť rastlinnej, živočíšnej výroby a mechanizačnými službami. V tejto
súvislosti spracováva osobné údaje potrebné na výkon týchto činností a aktivít s tým súvisiacich,
plnenie zákonných a zmluvných povinností, sledovanie oprávnených záujmov.
2. ZODPOVEDNÁ OSOBA URČENÁ NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Na zákonné a bezpečné spracúvanie osobných údajov v súlade s GDPR dohliada Zodpovedná osoba –
predseda PD Sekčov, na ktorého sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť. Kontaktné
údaje zodpovednej osoby: Ing. Václav Pacan, pdtulcik@centrum.sk
3. DRUHY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobným údajom je akákoľvek informácia, resp. ich kombinácia, týkajúca sa fyzickej osoby, na
základe ktorej ju možno konkrétne identifikovať. Spracovávanie osobných údajov, ktoré
Prevádzkovateľ vykonáva je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy
uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, resp. na vykonanie opatrení pred
uzatvorením zmluvy, pričom na spracovávanie, poskytnutie a sprístupnenie týchto údajov sa súhlas
Dotknutej osoby nevyžaduje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu
spracúvania. Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je zmluva uzatvorená
medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobu (článok 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR), t.j.
spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy. Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby
Prevádzkovateľom je plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy medzi Prevádzkovateľom
a Dotknutou osobou a zákonných predpisov, ktoré sa daný zmluvný vzťah vzťahujú. Ďalším typom

osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva sú OÚ osôb v pracovnoprávnom vzťahu s PD
Sekčov.
4. ZDROJE ZÍSKAVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
PD Sekčov získava Vaše osobné údaje:
 priamo od Vás pri kontaktovaní, uzatvorení zmluvy a pri plnení zmluvy, alebo ak nám dáte
Váš súhlas na spracovanie osobných údajov
 z verejne dostupných registrov, zoznamov a evidencií

5. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracúvanie Vašich osobných údajov môže mať podklad vo viacerých právnych základoch. Skončenie
jedného právneho základu (napr. Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov) nemusí viesť ku
skončeniu spracúvania Vašich osobných údajov nami, pokiaľ tie sú spracúvané na inom právnom
základe, ktorý trvá. V praxi to znamená predovšetkým na účely:
 predzmluvnej komunikácie, vypracovanie zmluvy a jej plnenie
 kontroly priestorov, vrátane vyhotovovania obrazového, zvukového a obrazovo-zvukového
záznamu. Pri vyhotovovaní obrazového, zvukového a obrazovo-zvukového záznamu dbáme
na to, aby nebolo neprimeraným spôsobom zasiahnuté do práv a oprávnených záujmov
dotknutej fyzickej osoby
 prijímanie a dodávania tovaru a služieb
 plnenie práv a povinností vyplývajúcich z plnenia pracovnoprávneho vzťahu

Spracúvané osobné údaje môžeme rozdeliť podľa toho či ste:

 Klient / Bývalý Klient v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR
V prípade, ak ste klientom, ktorému PD Sekčov poskytuje služby, spracúva Vaše osobné údaje v
rozsahu nevyhnutnom na niektoré alebo všetky z nasledovných účelov v závislosti od štádia
zmluvného vzťahu (1) na prípravu, negociáciu, uzavretie, zmeny a doplnenia, evidenciu zmluvného
vzťahu s Vami (2) za účelom plnenia tohto zmluvného vzťahu uzavretého s Vami (3) na archiváciu
všetkých dokumentov vrátane komunikácie súvisiacich so zmluvným vzťahom uzavretým s Vami
v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností
na úseku registratúry (4) na plnenie zákonných povinností spoločnosti v súlade s lokálnou legislatívou
na úseku vedenia účtovníctva. 
 Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: je plnenie zmluvy zo strany spoločnosti,
ktorej ste zmluvnou stranou vrátane plnenia predzmluvného vzťahu s Vami (článok 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR), plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou
(článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu
ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
GDPR). 

Oprávnené záujmy:  ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti. 
Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Daňové úrady, Orgány štátnej a verejnej
správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory,
Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Dodávatelia odborných služieb (Právni
poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia, Audítori), Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri, Iný
Dodávatelia.
Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa v dokumentácii spadajúcej pod
tento účel uchovávajú po dobu 10 rokov okrem prípadu, ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba
uchovávania.

 Dodávateľ / Bývalý dodávateľ v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR
V prípade, ak ste dodávateľom PD Sekčov, poskytujete tovary alebo služby, spracúvame Vaše osobné
údaje v rozsahu nevyhnutnom na niektoré alebo všetky z nasledovných účelov v závislosti od štádia
zmluvného vzťahu (1) na prípravu, negociáciu, uzavretie, zmeny a doplnenia, evidenciu zmluvného
vzťahu s Vami (2) za účelom plnenia tohto zmluvného vzťahu uzavretého s Vami (3) archiváciu
všetkých dokumentov vrátane komunikácie súvisiacich so zmluvným vzťahom uzavretým s Vami
v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností
na úseku registratúry (4) na plnenie zákonných povinností spoločnosti v súlade s lokálnou legislatívou
na úseku vedenia účtovníctva (5) plnenie zákonných povinností spoločnosti v súlade s lokálnou
legislatívou na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nelegálneho zamestnávania pri
kontrolách dodržiavania zákonov v týchto oblastiach na stavbách. 
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: je plnenie zmluvy zo strany spoločnosti,
ktorej ste zmluvnou stranou vrátane plnenia predzmluvného vzťahu s Vami (článok 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR), plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou
(článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu
ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
GDPR). 
Oprávnené záujmy:  ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti. 
Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Daňové úrady, Orgány štátnej a verejnej
správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory,
Poskytovatelia webhostingu alebo cloudových služieb,  Dodávatelia odborných služieb (Právni
poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia, Audítori), Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri, Klienti.
 
Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa v dokumentácii spadajúcej pod
tento účel uchovávajú po dobu 10 rokov okrem prípadu, ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba
uchovávania.
 
 Uchádzač o zamestnanie
V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie, Vaše osobné údaje spracúva za účelom posúdenia
Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej pozície a prípadne pozvanie na pohovor na
obsadzovanú pracovnú pozíciu.
V prípade, ak ste neuspeli pri získaní pracovného miesta v PD Sekčov, o ktoré ste sa uchádzali, ale
táto spoločnosť by Vás chcela v budúcnosti osloviť s pracovnou ponukou, účelom spracúvania Vašich
osobných údajov zo strany tejto spoločnosti je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov
o zamestnanie.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:  je Váš slobodný a jednoznačne udelený
súhlas so spracúvaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR). V prípade, ak ste
uchádzačom o zamestnanie v spoločnosti, ktorého osobné údaje boli spoločnosti poskytnuté inou
fyzickou osobou (napr. Vašim známym, rodinným príslušníkom, priateľom) právnym základom pre
spracúvanie Vašich osobných údajov je tiež Váš písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov
(článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR). V tomto prípade, ak z Vašej strany nebude udelený
súhlas, Vaše osobné údaje od tretej strany spoločnosť neprevezme a nebude ďalej spracúvať.
Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Žiadny.
Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú po dobu, na ktorú ste
ako uchádzač o zamestnanie udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov, prípadne po kratšiu dobu
do odvolania tohto súhlasu.
 Bývalý zamestnanec v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR
V prípade, ak ste bývalým zamestnancom PD Sekčov, Vaše osobné údaje spracúva za účelom už len
archivácie v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných
povinností na úseku registratúry.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:  plnenie zákonných povinností spoločnosťou
v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy
spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov
(článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).
 Oprávnené záujmy: ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti. 
Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej
moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia
webhostingu alebo cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia.
 
Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje v osobnom spise sa uchovávajú po
dobu 70 rokov od narodenia. Osobné údaje v mzdových listoch sa uchovávajú po dobu 50 rokov.
Osobné údaje v dokumentoch o dochádzke, dovolenke sa uchovávajú po dobu 3 rokov. Osobné údaje
v ostatných dokumentoch sa uchovávajú 3 až 10 rokov, okrem prípadu ak by z iného účelu vyplývala
dlhšia doba uchovávania.
 
 Manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia
vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby zamestnancov / Manželia alebo manželky
bývalých zamestnancov v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR, vyživované deti
bývalých zamestnancov v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR, rodičia
vyživovaných detí bývalých zamestnancov v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR,
blízke osoby bývalých zamestnancov v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR
V prípade, ak ste manžel alebo manželka zamestnanca, vyživované dieťa zamestnanca, rodič
vyživovaných detí zamestnanca, blízka osoba zamestnanca zo spoločnosti PD Sekčov, Vaše osobné
údaje spracúva za účelom vedenia personálnej a mzdovej agendy vo vzťahu k tomuto zamestnancovi
a následnej archivácie v súlade s lokálnou legislatívou.
V prípade, ak ste manžel alebo manželka bývalého zamestnanca, vyživované dieťa bývalého
zamestnanca, rodič vyživovaných detí bývalého zamestnanca, blízka osoba bývalého zamestnanca zo
PD Sekčov, Vaše osobné údaje sme spracúvali za účelom vedenia personálnej a mzdovej agendy vo
vzťahu k tomuto zamestnancovi a archivujeme ich v súlade s lokálnou legislatívou.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: plnenie zákonných povinností spoločnosťou
v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).
Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa,
Daňové úrady, Doplnkové dôchodcovské sporiteľne, Dôchodcovské správcovské spoločnosti, Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia
štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo
cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia, Banky.
 
Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú 3 až 10 rokov.

 Dlžník / Bývalý dlžník v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR
V prípade, ak ste dlžníkom PD Sekčov,  Vaše osobné údaje spracúva na účely mimosúdneho
vymáhania jej pohľadávky vrátane následnej archivácie dokumentácie v záujme ochrany práv
a uplatňovania nárokov spoločnosti.
V prípade, ak ste bol dlžníkom a v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR už ním nie ste Vaše
osobné údaje spracúva na účely archivácie dokumentácie v záujme ochrany a uplatňovania práv
a nárokov spoločnosti.
Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov spoločnosťou:  sú oprávnené záujmy
spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov
(článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).
 Oprávnené záujmy: ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti. 
Kategórie prípadných príjemcov: Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej
podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Právni poradcovia, Banky, Poštoví
doručovatelia, Kuriéri. 
Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov od
skončenia vymáhania.

 Adresát a odosielateľ pošty /Bývalý adresát alebo odosielateľ pošty v čase nadobudnutia
účinnosti Nariadenia GDPR
V prípade, ak ste adresátom, ktorému PD Sekčov zasiela alebo zasielala korešpondenciu alebo
naopak odosielateľom od ktorého prijíma alebo prijímala korešpondenciu, či už v listinnej podobe
alebo elektronickej podobe cez elektronickú schránku, Vaše osobné údaje spoločnosť spracúva na
účely evidencie pošty v súlade s lokálnou legislatívou.
V prípade, ak ste adresátom, ktorému PD Sekčov zasiela vianočný/novoročný pozdrav Vaše osobné
údaje spoločnosť spracúva na účely oprávnených záujmov spoločnosti, ktoré sleduje.
Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je plnenie zákonných povinností
spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené
záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných
údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).
Oprávnené záujmy: udržanie dobrých vzťahoch v obchodných kruhoch a budovanie dobrého mena
a povesti spoločnosti, plnenie zmluvných podmienok

Kategórie prípadných príjemcov osobných údajov: Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci,
Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia a technickej podpory, Dodávatelia webhostingu
alebo cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia.
 
Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov
v evidencii pošty.  V prípade sledovania oprávnených záujmov spoločnosťou po dobu trvania tohto
záujmu vo vzťahu k adresátovi (ten môže skončiť napr. pri prerušení spolupráce úplne alebo po dlhšiu
dobu).

 Dotknutá osoba
V prípade ak ste dotknutou osobou, ktorá uplatňuje voči PD Sekčov svoje práva podľa Nariadenia
GDPR, spracúva Vaše osobné údaje za účelom ich vybavovania (žiadostí).
Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je plnenie zákonných povinností
spoločnosťou v súlade legislatívou EÚ a lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
GDPR).
Kategórie prípadných príjemcov osobných údajov: Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci,
Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia
webhostingu alebo cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia.
 
Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 1 roka odo
dňa vybavenia žiadosti.

 Iná osoba, ktorá nás kontaktuje
V prípade, ak nespadáte pod žiadnu z vyššie uvedený osôb a kontaktujete nás akýmkoľvek spôsobom
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vášho dopytu a spätného kontaktovania z našej
strany.
Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je Váš slobodný a jednoznačne udelený
súhlas so spracúvaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR), ktorý vyjadrujete
Vašim aktívnym konaním (kontaktovaním).
Kategórie prípadných príjemcov osobných údajov: Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci,
Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia
webhostingu alebo cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia, Iný Dodávatelia.
 Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej správy,
resp. po dobu do odvolania Vášho súhlasu.

 Návšteva v prevádzke
V prípade, ak ste návštevníkom prevádzky Prevádzkovateľa na adrese 323 Tulčík, 082 13 tak
dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov prostredníctvom  kamerového systému v záujme
ochrany majetku PD Sekčov.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:  ochrana majetku prevádzkovateľa (článok 6
ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) - spôsob a prostriedok zabezpečenia bezpečnosti a ochrany majetku
prevádzkovateľa, ochrany zdravia a majetku Dotknutých osôb, prostredníctvom kamerového
systému.
 Oprávnené záujmy:  oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné
spracúvanie Vašich osobných údajov
Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Orgány činné v trestnom konaní, Súdy,
Právni zástupcovia, poisťovne
Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Kamerový záznam sa uchováva po dobu 72 hodín
od jeho vyhotovenia.  Výnimku  predstavuje prípad kedy by bol poškodený alebo odcudzený majetok
PD Sekčov, zdravie zamestnancov, či Dotknutých osôb a uchovanie záznamu pomôže pri šetrení
takéhoto konania.
6. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Právnym základom pre toto spracúvanie môže byť podľa konkrétnej situácie:
 na základe súhlasu na jeden alebo viac konkrétnych účelov
 z dôvodu plnenia zmluvy
 plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti
 z dôvodu oprávneného záujmu

7. PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby je nevyhnutné, aby Vaše osobné
údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s našou spoločnosťou. Ide o spoločnosti
ako advokátske kancelárie, účtovné a daňové spoločnosti, zodpovedné osoby - zamestnancov,
správca systémov a webhostingu, príslušné štátne orgány a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej
činnosti spoločnosti. Pri výbere zmluvných partnerov PD Sekčov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so
zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.
8. OSOBITNÝ REŽIM UDELENIA SÚHLASU NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie zákonnej 
povinnosti PD Sekčov a vy jej odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to viesť k vzniku
napríklad škody, ktorej náhradu si môže voči Vám uplatňovať (napr. ak by v príčinnej súvislosti
s nesplnením povinnosti bola uložená sankcia). V takom prípade je poskytnutie Vašich osobných
údajov zákonnou požiadavkou a ste povinný ich poskytnúť. V inom prípade môže byť dôsledkom
neposkytnutia Vašich osobných údajov, ktoré vyžaduje zákon, neuzavretie zmluvného vzťahu s Vami,
pričom v tomto prípade je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. 
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo
plnenie zmluvného vzťahu s PD Sekčov a vy jej odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, nebude
možné vstúpiť do zmluvného vzťahu. Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany je však dobrovoľné.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem PD
Sekčov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia ste povinný toto spracúvanie strpieť, ale máte
voči nemu právo podať námietku.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov Váš súhlas so
spracúvaním osobných údajov a vy odmietnete súhlas udeliť PD Sekčov nebude možné spracúvať
Vaše osobné údaje na určený účel a primerane konať (napríklad, ak ste uchádzač o zamestnanie v
a neposkytnete jej súhlas na spracúvanie osobných údajov, nebudeme môcť posúdiť Vaše
predpoklady a pozvať Vás na pohovor). Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany je však
dobrovoľné.
9. VAŠE PRÁVA GDPR
V prvom rade máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom ako
používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.
Máte nasledovné práva:
 Právo na prístup k osobným údajom – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o
Vás má PD Sekčovk dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používa. Vo
väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ
nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali
elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 
 Právo na opravu osobných údajov – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili
presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré o Vás má spoločnosť PD Sekčov k dispozícii.
Ak si myslíte, že osobné údaje, ktorými disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím
neváhajte PD Sekčov požiadať, aby tieto informácie upravila, aktualizovala alebo doplnila.
 
 Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie Vašich
osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré o Vás získala, už viac nie sú potrebné
na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu
všetkých relevantných okolností. Napríklad, môže mať určité právne a regulačné povinnosti alebo
oprávnené záujmy, čo znamená, že nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 
 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za určitých okolností ste oprávnený
Prevádzkovateľa, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si
myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás má, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše
osobné údaje nepotrebuje využívať.
 
 Právo na prenosnosť osobných údajov – za určitých okolností máte právo požiadať
Prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste jej poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho
výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré od Vás získala na základe
súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 

 Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych
oprávnených záujmoch Prevádzkovateľa. V prípade, ak nemá presvedčivý, legitímny a oprávnený
dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 
 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše
osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na
príslušný dozorný orgán, údajov v členkom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP),
v ktorom žijete alebo pracujete, alebo v ktorom malo dôjsť k prípadnému porušeniu právnych
predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
 
 Právo odmietnuť automatizované a individuálne rozhodovanie a profilovanie – máte právo na
to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne
významne ovplyvňujú.
Tieto práva sú bližšie upravené v článkoch 15 až 22 Nariadenia GDPR. Pre bližšie oboznámenie sa
s nimi nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Nariadenie GDPR stanovuje všeobecné podmienky
výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní
jednotlivých práv vám bude zo  strany Prevádzkovateľa vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa
môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, právny
základ, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho
práva sa bude Prevádzkovateľ vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných
výnimiek.
Každé z týchto práv môžete kedykoľvek uplatniť voči Prevádzkovateľovi doručením oznámenia na
kontaktné údaje uvedené vyššie. Postup vybavovania oznámení je upravený internými smernicami.
10. CEZHRANIČNÝ PRENOS
Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho
priestoru (EU, Island, Nórsko, a Lichtenštajnsko) sa neuskutočňuje.
11. SPÔSOB SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje sa spracovávajú v elektronickej podobe a/alebo v listinnej podobe. Naša
spoločnosť nevykonáva automatizáciu a profilovanie pri spracovaní osobných údajov, t.j.
vyhodnocovanie správania klienta a ponúkanie produktov na mieru.
12. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V rámci bezpečnosti ochrany Vašich osobných údajov sme prijali príslušné opatrenia na zamedzenia
ich úniku alebo znehodnotenia, a to v kvalite súčasného technického vývoja. Tieto opatrenia sú
podrobne rozpísané a definované vo vnútornom predpise spoločnosti, pričom každý
zamestnanec/spolupracovník, ktorý prichádza do kontaktu s osobnými údajmi je povinný sa s nimi
oboznámiť a tieto dodržiavať, spolu s organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zamedzujú,

resp. minimalizujú ich únik, stratu alebo zneužitie.

 
 
 
 
 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Návštěvnost:   |  Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na WebSnadno  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek